Pollen magnetofection for genetic modification with magnetic nanoparticles as gene carriers
Nature Plants (2017) - Comments
pubmed: 29180813  doi: 10.1038/s41477-017-0063-z  issn: 2055-0278 

Xiang Zhao, Zhigang Meng, Yan Wang, Wenjie Chen, Changjiao Sun, Bo Cui, Jinhui Cui, Manli Yu, Zhanghua Zeng, Sandui Guo, Dan Luo, Jerry Q. Cheng, Rui Zhang, Haixin Cui