Atrial natriuretic peptide prevents cancer metastasis through vascular endothelial cells
Proceedings of the National Academy of Sciences (2015) - Comments
pubmed: 25775533  doi: 10.1073/pnas.1417273112  issn: 1091-6490  issn: 0027-8424 

Takashi Nojiri, Hiroshi Hosoda, Takeshi Tokudome, Koichi Miura, Shin Ishikane, Kentaro Otani, Ichiro Kishimoto, Yasushi Shintani, Masayoshi Inoue, Toru Kimura, Noriyoshi Sawabata, Masato Minami, Tomoyuki Nakagiri, Soichiro Funaki, Yukiyasu Takeuchi, Hajime Maeda, Hiroyasu Kidoya, Hiroshi Kiyonari, Go Shioi, Yuji Arai